Čeká vás svět plný péče

PRAVIDLA A PODMÍNKY VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU

"SIKO KLUB"

1. PROVOZOVATEL PROGRAMU: SIKO KOUPELNY a.s., Praha 9 - Kyje, Skorkovská 1310, PSČ 198 00, IČ 26065801, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9124.

2. ZÁKLADNÍ INFORMACE: Tento věrnostní program „SIKO KLUB“ (dále jen „Program“) je marketingovou akcí (reklamou), nikoliv veřejným příslibem či návrhem smlouvy. Program je provozovatelem vyhlášen od 1. dubna 2013 na dobu neurčitou; provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv a opakovaně bez dalšího měnit a doplňovat pravidla a podmínky programu či program ukončit, a to bez jakékoliv náhrady. Změna podmínek programu či jeho ukončení je účinná vyhlášením na www.siko.cz/klub , kde jsou tak vždy k dispozici aktuální platná pravidla.

3. MÍSTO KONÁNÍ PROGRAMU: Program probíhá na webových stránkách www.siko.cz/klub a v celé prodejní síti provozovatele v České republice.

4. PODMÍNKY ÚČASTI: Účastníkem programu může být pouze zletilá fyzická osoba s doručovací adresou v České republice (dále jen „člen klubu“). Každá osoba může být jako člen klubu registrována pouze jedenkrát, vícenásobná účast jedné a téže osoby není možná.

5. VZNIK ČLENSTVÍ V PROGRAMU: Účastník klubu se zapojí do programu tak, že se v době trvání programu platně zaregistruje na webových stránkách www.siko.cz/klub anebo v kterékoliv prodejně provozovatele, přičemž při registraci řádně uvede své jméno, příjmení, adresu, e-mailovou adresu a další požadované údaje a potvrdí svůj souhlas s těmito pravidly včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů. Registrace na webových stránkách bude ověřena zasláním a zpětného e-mailu a jeho potvrzením účastníkem klubu. Provozovatel programu si vyhrazuje právo kontroly registračních údajů a v případě podezření na nepravdivé údaje, nesplnění podmínek členství, zneužití programu či na opakovanou registraci je oprávněn žádat nápravu, případně registraci odmítnout anebo i členství v klubu dodatečně a bez jakékoliv náhrady zrušit.

6. VÝHODY ČLENSTVÍ V PROGRAMU A JEJICH ČERPÁNÍ: Řádně registrovaným členům klubu bude provozovatel nabízet různé slevy, akční nabídky na zboží a jiné výhody, vždy určené pouze pro členy klubu. Aktuální informace o nabídkách budou uvedeny na www.siko.cz/klub, přičemž případné podmínky čerpání výhod budou vždy uvedeny při jejich konkrétní specifikaci. Oprava případné chyby při publikaci je vyhrazena. Výhody může člen klubu čerpat ihned po řádném dokončení registrace, při prvním „klubovém“ nákupu. Nabídky platí vždy do vyčerpání zásob. Člen klubu nemá z titulu členství nárok na žádné jiné plnění, než jaké je popsáno v těchto pravidlech a podmínkách.

7. ZRUŠENÍ ÚČASTI V PROGRAMU: Člen klubu je oprávněn kdykoliv bez dalšího zrušit svoje členství, a to oznámením o zrušení doručeným na klub@siko.cz. Zrušením členství je současně odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení elektronickými prostředky. Zrušení členství je účinné poté, co je doručeno provozovateli a po uplynutí návazné přiměřené lhůty, nezbytné k příslušnému technickému opatření v systému programu.

8. KOMUNIKACE S ČLENY KLUBU. Pro komunikaci se členy klubu budou užity kontakty, uvedené jimi při registraci. Člen klubu je odpovědný za uvedení řádné adresy a přijímání zpráv.

9. SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Registrací do programu vyslovuje člen klubu bezvýhradný souhlas s těmito pravidly a dále uděluje provozovateli souhlas s tím, aby jeho osobní údaje v rozsahu uvedeném při registraci anebo sdělené členem klubu v další komunikaci byly zpracovávány v automatizovaně vedené databázi správcem, společností SIKO KOUPELNY a.s., Praha 9 - Kyje, Skorkovská 1310, PSČ 198 00, IČ 26065801, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9124, případně partnerem klubu (viz dále) anebo zpracovatelem, se kterým správce uzavře smlouvu, a to pro marketingové účely včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky (e-mailem, SMS apod.). Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělen dobrovolně na dobu do jeho odvolání, přičemž jej můžete kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat. Odvolání souhlasu je současně zrušením členství v klubu; je účinné poté, co je doručeno provozovateli a po uplynutí návazné přiměřené lhůty, nezbytné k příslušnému technickému opatření v systému programu. Člen klubu současně vyslovuje souhlas s tím, že osobní údaje ve výše  uvedeném rozsahu mohu být správcem licencovány partnerům klubu, a to rovněž pro marketingové účely těchto partnerů včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky; těmito partnery klubu mohou být výlučně smluvní partneři provozovatele, kteří členům klubu nabídnou výhody, týkající se vlastních výrobků a služeb a kteří budou vždy konkrétně uvedeni na webových stránkách www.sikoklub.cz. Poučení: máte právo přístupu k osobním údajům o Vás zpracovávaných a právo na opravu těchto osobních údajů. Jestliže zjistíte nebo se budete domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména budou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li tato Vaše žádost shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel této Vaší žádosti, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

10. DOSTUPNOST STRÁNEK, COOKIES: Provozovatel programu neručí za trvalou dostupnost uvedených webových stránek a nabídek. Provozovatel programu může na uvedených webových stránkách využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Správu anebo zákaz cookies lze provádět nástroji všech běžných webových prohlížečů.